Download
Hallo Allen eindelijk antwoord van de staatssecretaris
van defensie op vragen van 3 oktober.
Het antwoord staatssecretaris richting ons is gewoon
Kwalitatieve Uiterste Teleurstellend.
LEES HET MAAR EN DENK HET UWE ER MAAR VAN.
Antwoord-staatssecretaris-op-vragen-3-ok
Adobe Acrobat document 1.3 MB


Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6

 

Tweede actualisatie van de wetenschappelijke literatuur

Tussen 1984 en 2006 hebben werknemers van Defensie op de zogenoemde POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage) in Nederland Amerikaans materieel onderhouden. Hierbij kon chroom-6 vrijkomen, dat vooral in de grondverf van het materieel zat. Chroom-6 heeft schadelijke eigenschappen waardoor mensen ziek kunnen worden als ze eraan worden blootgesteld. De kans om ziek te worden is groter naarmate iemand meer, vaker of langer aan chroom-6 is blootgesteld.

 

In 2018 bracht het RIVM een overzicht uit van de schadelijke gezondheidseffecten en ziekten die kunnen worden veroorzaakt als mensen tijdens hun werk aan chroom-6 blootstaan. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd om nieuwe wetenschappelijke kennis mee te nemen. De kwaliteit en inhoud van de relevante nieuwe studies wordt met externe experts geëvalueerd. De eerste actualisatie verscheen in 2020. In deze tweede actualisatie (2021) worden de eerdere conclusies bevestigd.

 

Er zijn geen nieuwe schadelijke gezondheidseffecten of ziekten in relatie tot blootstelling aan chroom-6 aangetoond.

 

Beroepsmatige blootstelling aan chroom-6 kan de volgende ziekten veroorzaken:

longkanker, neus- en neusbijholtekanker, chronische longziekten, chroom-6-gerelateerde allergische astma en rhinitis, allergisch contacteczeem en perforatie van het neustussenschot door chroomzweren.

Beroepsmatige blootstelling aan chroom-6 wordt ervan verdacht strottenhoofdkanker en maagkanker te kunnen veroorzaken (wat betekent: er is beperkt wetenschappelijk bewijs).

 

De actuele lijst met ziekten en schadelijke gezondheidseffecten staat op www.rivm.nl/chroom6/ziektelijst.

Kernwoorden: POMS, chroom-6, gezondheidseffecten, blootstelling, Defensie


Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 10 december 2021

Betreft Beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister van Defensie over de schadevergoedingen na het werken met Chroom-6

Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV) over de schadevergoedingen na het werken met Chroom-6. Deze vragen werden ingezonden op 24 november 2021 met kenmerk 2021Z21399.

DE MINISTER VAN DEFENSIE Henk Kamp

1. Aan hoeveel personen is tot dusver een schadevergoeding uitgekeerd in verband met blootstelling aan Chroom-6?

In totaal hebben 511 (oud-) medewerkers en nabestaanden een uitkering ontvangen op grond van de Tijdelijke Coulanceregeling1 en/of van de Uitkeringsregeling2.

Voor de volledigheid vermeld ik dat de antwoorden op de vragen zijn gebaseerd op de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Uitkeringsregeling per 3 december 2021. Naar aanleiding van het onderzoek van RIVM naar de andere Defensielocaties is de Uitkeringsregeling gewijzigd in juni 2021. De behandeling van de nieuwe aanvragen voor een uitkering en het ambtshalve beoordelen van dossiers van (oud-) medewerkers die op grond van eerdere aanvragen bekend zijn, is in volle gang. Als gevolg hiervan zullen de getallen met het verloop van de tijd voortdurend wijzigen.

2. Aan hoeveel personen is een dergelijke vergoeding verstrekt als gevolg van het onderzoek van het RIVM, waaruit bleek dat op alle Defensielocaties risico op blootstelling aan de giftige stof bestond en dat dit ook voor meer beroepsgroepen gold dan aanvankelijk werd gedacht?

191 (oud-) medewerkers en nabestaanden hebben een uitkering toegekend gekregen op grond van de Uitkeringsregeling die in juni dit jaar is gewijzigd naar aanleiding van het onderzoek van RIVM naar de andere Defensielocaties. In 125 van deze 191 gevallen is aan de betrokken (oud-) medewerker eerder ook een uitkering toegekend op grond van de Tijdelijke Coulanceregeling.

3. Hoe hoog waren de verstrekte vergoedingen?

De hoogte van de tegemoetkoming op grond van de Tijdelijke Coulanceregeling varieerde tussen de 3.000 euro en 15.000 euro. De hoogte van het bedrag op grond van de Uitkeringsregeling varieert tussen 5.338,42 euro en 42.707,63 euro voor het immateriële deel van de uitkering (smartengeld) en een vast bedrag van 4.110,59 euro voor de materiele uitkering.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Indien voor een aandoening eerder een tegemoetkoming vanuit de Tijdelijke Coulanceregeling is ontvangen, wordt dit bedrag verrekend met de uitkering vanuit de Uitkeringsregeling.

In totaal is netto 7.1 miljoen euro aan uitkeringen uitbetaald op grond van de Tijdelijke Coulanceregeling en de Uitkeringsregeling. Dit betreft de som van alle door de aanvragers ontvangen uitkeringen.

4. Hoeveel verzoeken om schadevergoedingen zijn er in totaal ingediend en hoeveel zijn er tot dusver behandeld?

Er zijn 929 aanvragen ingediend en afgehandeld voor een tegemoetkoming op grond van de Coulanceregeling.

1 Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie 2 Regeling uitkering chroom-6 Defensie In totaal zijn voor de Uitkeringsregeling 527 aanvragen ingediend. Dit gaat om (oud-) medewerkers en nabestaanden die nog niet eerder een aanvraag hadden ingediend voor een uitkering op grond van de Tijdelijke Coulanceregeling. Hiervan zijn 289 aanvragen inmiddels afgehandeld. Van het totaal van 527 aanvragen zijn 348 aanvragen ingediend nadat de gewijzigde Uitkeringsregeling in juni dit jaar ook in werking is getreden voor de (oud-) medewerkers van de andere Defensielocaties.

Voor de volledigheid vermeld ik dat daarnaast van iedere (oud-) medewerker, van een andere defensielocatie dan de Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS), die vanuit de Tijdelijke Coulanceregeling een bedrag heeft gekregen, het dossier nogmaals is beoordeeld om te bezien of zij mogelijk recht hebben op een

(aanvullende) uitkering vanuit de gewijzigde Uitkeringsregeling. Hiervan zijn 134 dossiers afgedaan.

5. Hoe vaak komt het voor dat een verzoek om schadevergoeding is afgewezen, omdat het ziektebeeld van de betrokken persoon niet in verband wordt gebracht met blootstelling aan Chroom-6?

In totaal is in 412 gevallen een aanvraag afgewezen omdat de door de aanvrager genoemde aandoening niet voorkwam op de lijst met aandoeningen zoals opgenomen in de betreffende regeling. Dit beeld is echter niet volledig aangezien het ook voorkomt dat bij een aanvraag meerdere aandoeningen worden vermeld op het aanvraagformulier. Indien voor één of meer van de aandoening(en) een toekenning volgt, wordt deze zaak genoteerd als een toekenning. Hierbij worden de andere aandoeningen die de aanvrager heeft genoemd, maar die niet voor komen op de lijst met aandoeningen behorend bij de betreffende regeling, niet bijgehouden.

6. Hoeveel van de onder de vorige vraag bedoelde verzoeken vallen in de derde c.q. vierde categorie van de lijst met ziektes die het RIVM hanteert inzake de mate van waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband met blootstelling aan Chroom-6? Welke aandoeningen betreft dit per categorie?

Voor het bepalen van de waarschijnlijkheid dat een ziekte kan worden veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6 is door het RIVM de standaard wetenschappelijke benadering gebruikt. De ziekten werden ingedeeld in vier verschillende categorieën op basis van de mate van waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband met blootstelling aan chroom-6:

1. Chroom-6 kan de ziekte of nadelige gezondheidseffecten veroorzaken bij mensen. Er is voldoende bewijs uit studies bij mensen en ondersteunend bewijs uit dierstudies;

2. Chroom-6 wordt ervan verdacht deze ziekte te kunnen veroorzaken bij mensen. Er is (beperkt) bewijs uit studies bij mensen, eventueel ondersteund met (beperkt) bewijs uit dierstudies, dat blootstelling aan chroom-6 de ziekte of nadelige gezondheidseffecten kan veroorzaken;

3. Het is nog onvoldoende duidelijk of chroom-6 deze nadelige effecten en ziekten kan veroorzaken bij mensen. Er zijn enkele

wetenschappelijke aanwijzingen dat blootstelling aan chroom-6 deze ziekte of nadelige gezondheidseffecten kan veroorzaken. Er is echter geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs om te kunnen stellen dat chroom-6 de ziekte of nadelige gezondheidseffecten kan veroorzaken bij mensen;

4. Er zijn geen of geen overtuigende aanwijzingen gevonden in de

huidige wetenschappelijke studies bij mensen en dieren dat

blootstelling aan chroom-6 de ziekte of nadelige gezondheidseffecten kan veroorzaken bij mensen.

De volgende aandoeningen behoren tot categorie 33: dunne darmkanker, mondholtekanker, pancreaskanker, prostaatkanker, blaaskanker, nadelige effecten op de voortplanting en de prenatale ontwikkeling en immunologische aandoeningen anders dan die zijn beschreven in categorie 1. Aandoeningen die niet behoren tot categorie 1, 2 of 3 vallen onder categorie 4. Er is niet bijgehouden hoe vaak een verzoek om schadevergoeding is afgewezen

omdat het ziektebeeld niet in verband wordt gebracht met blootstelling aan chroom-6 en welke aandoeningen dit betreft. Daarnaast is het zo dat ten tijde van de beoordeling van de aanvragen voor de Tijdelijke Coulanceregeling de lijst

met ziekten en de categorie-indeling zoals die voortkwam uit het onderzoek door het RIVM, nog niet bekend was.

Volledigheidshalve wordt aangetekend dat een (oud-)medewerker wellicht wel een aandoening kan hebben die behoort tot categorie 3 of 4, maar dat niet altijd op het aanvraagformulier zal vermelden omdat de (oud-)medewerker weet dat die aandoening niet op de lijst staat en derhalve geen recht zal geven op een uitkering.

7. Is de bedoelde lijst dit jaar geactualiseerd, zoals werd aangekondigd in de beleidsreactie ‘RIVM-onderzoek naar blootstelling aan Chroom6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties’?

Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Ik verwacht op korte termijn de rapportage van het RIVM en de conclusies en aanbevelingen van de Paritaire Commissie te ontvangen. Ik zal de Kamer hier vervolgens over informeren samen met mijn reactie hierop.

3 RIVM-rapport 2020-0019, Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6; Actualisatie van de wetenschappelijke literatuur en de risicobeoordeling voor

strottenhoofdkanker bij de POMS-locaties


WE HIELDEN EEN PETITIE IN 2019, ER TEKENDE 900               MENSEN :    KIJK HIER ONDER VOOR EEN OVERZICHT:


Strijders voor chroom6-slachtoffers winnen Hub Cobbenprijs voor sociale strijd

 

De actiegroep die strijdt voor het defensiepersoneel dat is overleden of ziek geworden door met chroom6 gewerkt te hebben is onderscheiden met de Hub Cobbenprijs.

 

 

 

Vanuit Eygelshoven doen Fried Terwee, Sjaak Heesen, Giel Blom en Anita Hollander hun werk voor hun 44 collega’s die overleden en de honderden defensiemedewerkers die ziek werden door met chroom6 te werken, de zogenoemde POMS-slachtoffers. Zij kregen vrijdag in de Heerlense Bernardinuskapel de prijs uitgereikt. Er zijn ongeveer 1500 stemmen uitgebracht.

 Sadet Karabulut

SP-Tweede Kamerlid

Defensie moet doodzieke medewerkers tegemoetkomen

Er is geld genoeg voor grote wapensystemen, over de schade van het werk bij Defensie aan personeel wordt krenterig gedaan. Een Prepositioned Organizational Materiel Storage site (POMS) van defensie, waar de kankerverwekkende stof chroom-6 is gebruikt bij verfwerkzaamheden.

ANP MARCEL VAN HOORN

Al tientallen jaren weet Defensie dat het zijn personeel laat werken met giftige stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. Er zijn veel slachtoffers en diverse overheden manen het Ministerie van Defensie om een schaderegeling op te zetten. Een regeling die de zorgplicht van werkgever Defensie tot uitdrukking brengt en niet van een omgekeerde bewijslast uitgaat. Zo’n regeling moet er snel komen. Dat is de opvatting van de Provinciale Staten van Limburg en de gemeenteraden van Kerkrade, Heerlen, Brunssum en Gulpen-Wittem. De staatssecretaris dient na jarenlang getouwtrek en strijd van doodzieke defensiemedewerkers deze zaak op te lossen middels een generieke schaderegeling. De kwestie speelt al tientallen jaren en heeft er in 2014 toe geleid dat toenmalig minister Hennis een onderzoek bij het RIVM bestelde dat, zoals zij zei, de onderste steen boven moest halen. Inmiddels zijn er twee onderzoeken klaar van de drie toegezegde. Deze twee onderzochten het gebruik van twee van de vele giftige stoffen waarmee het personeel moet werken, chroom-6 en HDI. De vele andere kankerverwekkende stoffen, benzeen, tolueen, verarmd uranium om er maar drie te noemen, kunnen niet afzonderlijk worden onderzocht. De twee onderzoeken betreffen het personeel van de POMS-depots. Dat waren Amerikaanse wapenopslagplaatsen in Brunssum en Eygelshoven, in Groningen, Overijssel en Drenthe. Er zijn veel werknemers ziek geworden én overleden, zowel direct betrokkenen als ander personeel. De onderzoeken hebben bewijs geleverd voor het verband tussen een aantal nare ziekten en deze stoffen. Andere ziekten waarin deze mensen leiden konden door het RIVM niet rechtstreeks worden herleid naar deze stoffen. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Defensie laten weten dat het derde rapport dat over chroom-6 en HDI bij andere krijgsmachtonderdelen is vertraagd. Het zal in april, na de verkiezingen, worden uitgebracht.

De onderste steen is nog niet boven. De afspraken die volgden op publicatie waren dat de mensen die leden aan de genoemde ziekten in aanmerking kwamen voor een schadevergoeding. De regeling was getrapt en ingewikkeld en wordt zeer ambtelijk uitgevoerd door het ABP dat belast is met de uitvoering. Omdat deze zaak veel te groot is en veel te belangrijk, besloot ik een reconstructie te maken die in september uitkwam onder de titel ‘De onderste steen boven’. Dit boekje wijst op de zwakke kanten van het afgesproken beleid van het ministerie van Defensie en wil een betere schadeloosstellingsregeling. De gemeente Tilburg besloot alle medewerkers van een werkplaats van de NS een kleine schadevergoeding te geven. Ook zij waren allemaal met chroom-6 in aanraking gekomen. Werknemers die met asbest hebben gewerkt, komen in aanmerking voor een algemene schadeloosstelling die op dit moment zo’n 21.000 euro is. Daarbij gaat het om één stof, bij Defensie gaat het om een grote hoeveelheid kankerverwekkende stoffen. Inmiddels is gebleken dat bij tal van overheden en bedrijven op grote schaal chroom-6 is gebruikt. Het ministerie van Sociale Zaken heeft in oktober besloten een schadeloosstellingregeling te beginnen naar het voorbeeld van het asbestfonds. Defensie heeft nog niet bevestigd daaraan mee te doen. Maar Defensie moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, de wettelijke zorgplicht erkennen, en een ruimhartige uitkering toekennen aan iedereen en de vele nabestaanden die bij de POMS heeft gewerkt en daarvan ziek is geworden. De zieken en nabestaanden hebben er recht op.


Strijders voor chroom6-slachtoffers  genomineerd voor Hub Cobbenprijs

De actiegroep die strijdt voor het defensiepersoneel dat is overleden of ziek geworden door met chroom6 gewerkt te hebben is genomineerd voor de Hub Cobbenprijs.

Vanuit Eygelshoven doen Fried Terwee, Sjaak Heesen, Giel Blom en Anita Hollander hun werk voor hun 44 collega’s die overleden en de honderden defensiemedewerkers die ziek werden door met chroom6 te werken. „Ze strijden tegen een machtige vijand, eentje die wist wat er mis was, maar zelfs nu nog actief een volwaardige boetedoening en oplossing frustreert”, aldus de organisatie.


Onderzoek naar risico's chroom-6 en CARC in volle gang

Gespannen volgen (oud-)Defensiemedewerkers het onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van chroomhoudende verf. Zij hebben het liefst morgen duidelijkheid, maar het onderzoek vraagt tijd en zorgvuldigheid.


Chroom 6, hoe gevaarlijk is het ?


             Jouw baan.         Jouw leven.

Poms Nederland Medical
Poms Navo Depot

Gezocht oud-medewerkers van POMS-Site´s

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken oud-medewerkers of nabestaanden welke verbonden zijn geweest met een van de Poms-Site´s in Nederland.

 

               Bent U een collega meldt U aan.

Poms Nederland Medical Navo Depots

Samen sterk.